НОВИНИ
 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
08-02-2018

 

 

 


 

 

 

                        


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони."                     Управителят на  фирма „Полидей-2” ООД  Николай Велинов подписа  с Държавен фонд  „Земеделие” Договор № 16/04/2/0/00040/ 11. 10.2016г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програмата за развитие на селските райони  за  периода 2014-2020 година, съфинансирана от  Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.     Основните на цели на одобрения проект „Подобряване конкурентноспособността и енергийната ефективност на „Полидей -2” ООД чрез инвестиране в оборудване  за пречиствателна станция, производство на биогаз и модернизиране на котелно” са:

  • създаде необходимите условия за по-добро използване факторите на производство и оптимизиране на ефективността му;  • въвеждане на нова технология, чрез която ще се ограничи увреждането на околната среда;      • подобряване на енергийната ефективност на предприятието с 35.64% и намаляване на емисиите с 410.88 тон/СО2;                                                                                           • повиши конкурентноспособността на кандидата и възможностите му за справяне с пазарния натиск;                                                                          
     Проектът предвижда да се реализират следните дейности:

  • Дейности по закупуване и инсталиране на съоръжения и оборудване  на Пречиствателна станция за отпадни води с анаеробно стъпало и оползотворяване на биогаз, съгласно количествена сметка по части: ВиК (технология), ОВ-газ, Електро-газ, Електро КИП и А газ, Електро-ел.табла и инсталации, Електро- кабелно подвързване.  • Дейности по преустройство, закупуване и инсталиране на съоръжения и оборудване на съществуващо котелно към Млекопреработвателно предприятие, съгласно количествена сметка.  • Дейности свързани с осигуряване на публичност, визуална идентификация и популяризиране на резултатите от проекта.


    Общата стойност на  проекта е 2720685.36 лева. Размерът на одобрената субсидия от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони е  1020257.03 лева, а одобрената субсидия от Националния бюджет на Р България е 340 085.65 лева.