Начало > Политика за поверителност и използване на бисквитки (cookies)

Политика за поверителност и използване на бисквитки (cookies)

1. Данни за администратора на лични данни

Полидей-2 ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 115199114, със седалище и адрес на управление: България, гр. Карлово 4300, ул. Яне Сандански № 8, е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (по-долу „Регламента”) и Закона за защита на личните данни (по-долу „ЗЗЛД“).

Интернет страницата https://domlian.com се притежава и управлява от Полидей-2 ООД в пълно съответствие с разпоредбите на Регламента и ЗЗЛД.

Данни за контакт с администратора
Тел.: 033558758
Имейл: polyday@mail.bg

2. Цел

Настоящата Политика има за цел да информира за принципите и начина, по които Полидей-2 ООД в качеството си на администратор обработва лични данни на потребители на сайта на дружеството, на имейла и на телефоните за контакт , вида данни, които обработва, както и за правата на лицата, чийто лични данни се обработват. Настоящата Политика, наред с другото, е приета и публикувана в изпълнение на задълженията на Полидей-2 ООД по чл. 13 и чл. 14 от Регламента.

В случай, че имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация във връзка с Вашите лични данни, права и поверителност, моля да се свържете с Полидей-2 ООД на посочените в т .1 по-горе данни за контакт.

3. Принципи на обработване. Правно основание

Защитата на личните данни е приоритет на Полидей-2 ООД. Полидей-2 ООД не продава лични данни, събрани от дружеството, на трети лица, нито обработва или предоставя тези данни на трети лица без правно основание за това съгласно Регламента и ЗЗЛД. Полидей-2 ООД обработва и предоставя лични данни на трети лица само при наличие на надлежно правно основание за това, включително изрично и свободно дадено съгласие по силата на Регламента и/или на друго основание за обработване, предвидено в Регламента и ЗЗЛД.

Възможно е да се наложи по закон, при съдебен/арбитражен/ изпълнителен/обезпечителен процес и/или по искане от компетентен орган Полидей-2 ООД да разкрие лични данни, както и ако това е необходимо за целите на националната сигурност, правоприлагането или други предвидени в законодателството случаи.

Възможно е и да бъдат разкрити лични данни, ако това разкриване е обосновано необходимо за защитаване на легитимните интереси на Полидей-2 ООД.Освен това, в случай на преобразуване или продажба на цялото или част от търговското предприятие е възможно Полидей-2 ООД да прехвърли събрани лични данни на съответното новообразувано/преобразувано дружество или дружество – правоприемник.

Полидей-2 ООД обработва лични данни при стриктно спазване на принципа за поддържане на минимум обработвани лични данни, необходими за конкретни, обосновани и легитимни цели (принцип need-to-know).

4. Лични данни

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано на база съответните данни.

5. Цели за обработване на лични данни

Полидей-2 ООД събира и обработва личните данни, които са необходими за извършване на дейността му. Полидей-2 ООД обработва лични данни на потребители на сайта , по имейл или чрез посочените телефони за контакт, подадено запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал от потребител. Обработването на лични данни е с цел:

  • Полидей-2 ООД да отговори и предприемане действия по подаденото запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал от потребител;
  • Полидей-2 ООД да поддържа отчетност относно подадените запитвания, рекламации, оплаквания, жалби или друг сигнали от потребители, вкл. за целите на контрол и надзор от страна на публични органи и производствата пред тях.

6. Категории обработвани лични данни

Полидей-2 ООД обработва следните категории лични данни на следните лица – потребители на сайта и на телефоните за контакт с дружеството:

  • За физически лица, които са подали запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал „Полидей-2” ООД обработва личните данни, които самият потребител доброволно е посочил във, телефонния разговор, имейла или друга кореспонденция с дружеството (и така е дал съгласие за обработването им). Дружеството изисква от потребителя име, телефон и адрес за връзка като минимум за извършване на проверка и изготвяне на отговор до потребителя.
  • Когато потребители изпращат запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал до „Полидей-2”ООД чрез формата за контакт на сайта, по имейл или чрез националния телефон на потребителя се презюмира, че потребителите са дали своето свободно, изрично и информирано съгласие за обработване на личните данни, доброволно включени от тях в съответното запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал.

7. Бисквитки (cookies)

Бисквитките (cookies) са малки файлове с информация, които се изпращат от уеб сървъра и се запазват в интернет браузъра на потребителя (напр. данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или в твърд диск, като след това се връщат от интернет браузъра към сървъра всеки път, когато бъде получен достъп до този сървър при посещение на съответния интернет сайт.

Интернет страницата на „Полидей-2 „ ООД използва бисквитки, за да разграничава потребителите едни от други, да предоставя на потребителите по-добри услуги и да подобрява сайта си. Приемането на настоящата Политика в частта за бисквитките става с кликване от страна на потребителя на изскачащото съобщение (pop-up) на сайта на„Полидей-2 „ ООД , както и когато потребителят продължи да използва сайта на„Полидей-2 „ ООД . В случай, че потребител не е съгласен с настоящата Политика,

  • бисквитки за целите на Google Analytics, които могат да се съхраняват до 2 години съгласно функционалностите, правилата и политиките на Google Analytics.

С влизането на сайта на „Полидей-2” ООД и преди да бъдат използвани бисквитки на компютъра или устройството на потребителя, в браузъра на потребителя се появява изскачащо съобщение (pop-up), чрез което може да бъде разрешено или отказано използването на бисквитки. Разрешаването на бисквитки позволява на „Полидей-2”ООД да предоставя най-добро качество услуги чрез сайта си и да подобрява потребителската удовлетвореност. Ако бъде отказано използването на бисквитки, определени функционалности на сайта могат да станат недостъпни или неналични.

Всеки потребител може да настрои интернет браузъра си, така че да не съхранява бисквитки, както и може по всяко време да изтрие вече съхранените такива. Всеки потребител, който желае да се възползва от тези функции, следва да направи съответните настройки на браузъра си и/или да се обърне за съдействие към производителя на интернет браузъра.

„Полидей-2”ООД не носи отговорност, ако интернет браузъра, който ползва потребителят, няма функции за контрол на употребата, отказ от съхранение или изтриване на вече съхранените бисквитки. В случай, че потребителят забрани съхранението на бисквитки или изтрие вече съхранените такива, то тогава е възможно технически да се наруши нормалното функциониране на уебсайта при съответния потребител.

8. Мерки за сигурност

„Полидей-2”ООД взима достатъчни технически и организационни мерки, за да защити личните данни, които обработва, от кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, неоторизирано разкриване, неоторизирано унищожаване или всякакво друго незаконосъобразно обработване или разпореждане с тези данни.

Всички представители и служители на „Полидей-2”ООД, както и всички съдоговорители на дружеството, са задължени да спазват конфиденциалност и да прилагат стриктно законодателството в областта на защита на личните данни.

Когато потребители изпращат запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал до „Полидей-2”ООД, по имейл или чрез телефоните за контакт , на „Полидей-2”ООД може да предоставя личните данни на тези потребители на: (а) служители на дружеството в отдела му по контрол на качеството и отдел „Търговия “; (2) служители на дружеството на мениджърски позиции, а именно директор на производствен отдел, директор на търговски отдел, и съответния регионален търговски представител според случая; (3) външни консултанти на дружеството с оглед защита на легитимните му интереси; (4) държавни органи при упражняване на техни правомощия и за целите на съответните производства пред тези органи.

За случаите, в които на „Полидей-2”ООД предоставя лични данни на трети лица, дружеството прилага механизми, в това число договорни такива, с които гарантира, че тези данни се обработват и защитават съгласно приложимото законодателство.

9. Срокове за съхранение

„Полидей-2”ООД спазва принципа за съхранение на данните само за срока, за който съхранението им е нужно за изпълнение на целта, за която са събрани, освен ако закон не предвижда съхранение за по-дълъг срок.

„Полидей-2”ООД изтрива и заличава личните данни, свързани с направени оплаквания, рекламации, жалби и други сигнали относно продукти на дружеството незабавно след изтичане на законовите срокове за извършване на проверки от административен орган, за налагане на санкции за спазване на законодателството, вкл. това по защита на потребителите и защита на конкуренцията, и за предявяване на правни (съдебни/извънсъдебни) претенции от страна на потребител срещу дружеството.

„Полидей-2”ООД изтрива и заличава личните данни, свързани с направени запитвания от потребители относно продукти на дружеството не по-късно от 6 месеца от приключване на кореспонденцията с потребителя по запитването.

10. Права във връзка с личните данни

Съгласно Регламента и ЗЗЛД субектите на данни разполагат със следните права по всяко време: (1) право на достъп до личните им данни, обработвани от „Полидей-2”ООД; (2) право да изискват коригиране на неточни данни, изтриване (при наличие на законово основание за това), ограничаване или блокиране (при наличие на законово основание за това) на обработването на личните им данни, обработвани от „Полидей-2”ООД ; (3) право на преносимост на данните при наличие на условията за това съгласно Регламента; (4) правото да възразяват по всяко време срещу обработването на личните им данни, както и право да оттеглят съгласието си за обработване, без да се засяга законосъобразността на обработването до оттеглянето му, когато има законови основания за това; (5) право на жалба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), ако считат, че са нарушени правата им във връзка със защитата на личните им данни.

„Полидей-2”ООД може да откаже да изпълни искания за упражняване на права, когато има предвидено в Регламента и ЗЗЛД основание за това, вкл. когато исканията се повтарят неоснователно, изискват прекомерни усилия и/или разходи за администратора, когато са явно неоснователни, както и когато застрашават или нарушават поверителността и правата на други потребители.

11. Влизане в сила и актуализация

Тази политика влиза в сила на 25/05/2018 г. „Полидей-2”ООД може да изменя и актуализира тази политика, като всяко изменение/актуализация се публикува на официалния уебсайт на дружеството, като по своя преценка на „Полидей-2”ООД може да предприеме и други действия за уведомяване на потребителите за изменената или актуализирана политика.